Protecció de dades

Responsable del tractament

El responsable dels tractaments realitzats és el Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella, amb seu a la Pl. Ajuntament, 1), 08328 – Alella. Telèfon: 93 555 63 53 Web: http://www.enoturismedoalella.com

Finalitat

La finalitat del tractament de dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza el Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella i que seran accessibles en el registre d’activitats de tractament.

Legitimació

El tractament de les seves dades es realitza per al compliment d’obligacions legals per part del Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella, de funcions realitzades en interès públic o en l’exercici de poders públics que li són atorgats. En els casos que la finalitat del tractament requereixi el seu consentiment, aquest caldrà que sigui prestat per mitjà d’una clara acció afirmativa. Es podrà consultar la base legal per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme el Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella en el registre d’activitats de tractament.

Conservació de dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la que es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es pugessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d’arxius i documentació.

Comunicació de dades

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte per obligació legal.

Pot consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme el Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella en el registre d’activitats de tractament.

Delegat de protecció de dades (DPD)

El delegat de protecció de dades (DPD) és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades al Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella, que s’encarrega de supervisar, de manera independent, l’aplicació del compliment de la normativa de protecció de dades.

Hi podeu contactar mitjançant:

Correu electrònic: info@enoturismedoalella.cat
Telèfon: 93 555 63 53

On es troba regulat el delegat de protecció de dades (DPD)?

El delegat de protecció de dades es troba regulat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

Quines són les funcions del delegat de protecció de dades (DPD)?

L’article 39 de l’RGPD, recull les funcions del delegat de protecció de dades que són les següents:

Informar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l’encarregat del tractament i els empleats que s’ocupen del tractament, de conformitat amb aquest Reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres.
Supervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, d’altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les polítiques del responsable o de l’encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l’assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents.
Oferir l’assessorament que se li sol·licita sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l’aplicació, de conformitat amb l’article 35.
Cooperar amb l’autoritat de control.
Actuar com a punt de contacte de l’autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l’article 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.

Drets de les persones interessades

El Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella, mitjançant diferents sistemes de recollida d’informació en paper o format electrònic (instàncies, formularis, etc.), sol·licita als usuaris dades de caràcter personal, amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d’acord amb la normativa de protecció de dades vigent.

La persona interessada pot exercir els drets següents:

Dret de ser informat: Informar de manera concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill.
Dret d’accés: Saber si es tracten dades personals de la persona interessada i accedir a aquestes dades i obtenir informació.
Dret de rectificació: Rectificar les dades personals inexactes i completar les dades personals incompletes.
Dret de supressió (dret a l’oblit): Suprimir les dades personals.
Dret d’oposició: Oposar-se al tractament de les dades personals.
Dret a la limitació del tractament: Marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.

Indicacions per a l’exercici d’aquests drets:

Es requereix complimentar una instància genèrica, per correu electrònic o presencialment a la Pl. de l’Ajuntament, 1 i caldrà acreditar-ne la identitat de la persona interessada.
En els drets de rectificació, supressió o oposició, a l’efecte d’evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada.
el Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella denegarà, motivadament, peticions d’exercicis de drets de cancel·lació o oposició, en algun dels supòsits següents:
Una llei obliga a dur a terme el tractament de les dades.
Les dades són necessàries per a les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment d’obligacions tributàries.
La persona afectada és objecte d’actuacions inspectores.

Drets d’imatge

A l’hora d’exercir un d’aquests drets sobre fotografies o imatges captades per càmeres cal tenir en compte el següent:

Cal afegir la fotografia de la persona que exerceix el dret i especificar el lloc, la data i l’interval horari aproximat en franges no superiors a dues hores.
Per tal d’aclarir possibles dubtes es recomana indicar un telèfon o adreça electrònica de contacte.
En alguns casos pot ser impossible materialment satisfer el dret d’accés. Per exemple, càmeres que visualitzen imatges, però no les graven, imatges ja eliminades o plànols on la identificació física no és possible.